بازی کودک
يكى از نيازهاى کودک در رابطه با رشد جسمانى و سلامت روان، «بازی» است.

استقبال کودکان از بازی، بيشتر به خاطر لذت و سرگرمى است و از طريق آن، اجتماعى را كه نمادى از ظرفيت انسان براى تعامل با ديگران است، مى شناسد. بازی فعالیتی است كه کودک را در خود غرق مى كند و براى او حتى بيشتر از كار براى بزرگسال اهميت دارد. علاقه ى کودکان به سرگرمی امرى فطرى می باشد و يكى از نيازهاى جسمى و روحى آنان، بازی و حركت اسـت. کودک عـاشـق نشاط است و شايد شديد ترين محروميت براى او آن باشد كه از بازی های کودکانه اش محرومش كنند. فعاليت و علاقه مندى کودکان به تحرک و نشاط ، نشانه ى سلامت اوست تا جايى كه اگر کودک بازی نكند، بايد به جست و جوى علل آن پرداخت.

بازی و آثار آن در پرورش كودكان دلبندمان

بازی جـنــبــه هــاى زیادی را در بـر مـى گـيـرد و از ايـن رو تـعـاریف متفاوتى از آن نیز ارائه شده است. بازی به فعاليت هايى اطلاق مى شود كـه بـراى منظور خاصى انجام نمـى گـيـرنـد و بـه عبارت ديگر، فعاليتى غير جـدى و راه ميان برى است براى دسترسى به مسائل برای کودکان . جزو طبيعت كودكان و در حكـم تمام نيـازى غـريـزى اسـت. تـقـريـبـا سـاعـات بـيـدارى کودک و خـردسـال صرف بازی مى شود و بيش تر تجارب كودكان، از نـظـر خـود آنـان جـزئـى از سرگرمی اسـت. بازی کودک تـفـريـح نيست و در حقيقت بايد آن را جدى ترين كار آنها دانست. كودكان قادر نيستند، آن چه را كـه فكر مى كنند و مى بينند، شرح دهنـد. توجه به بازی آن ها به ما كمك مى كند، زبان آن ها را بهتر بفهميم و از منوياتشان آگاه شویم.

جنبه جسمى

بازی منشأ تكامل و رشد جسمى وذهنى کودک اسـت و در سـايـه ى آن ، عضلات نيرومند و استخوان ها محكم مى شوند، در نگاه و لمس مهارت پديد مى آيد، تمركز حواس شكل مى گيرد، و اعــضــاى بــدن ورزيــده و مـــاهـــر مى شوند. در بازی، همه ى اعضـا بدن در فعاليت هستند: دست، چشم، گوش و هـمـه ى حـواس. ايـن امـر زمـيـنـه ى بسیار خـوبـى را بـراى رشـد کودک فـراهــم مى كند.

جنبه ى روانی و ذهنی

بازی، حس كنجكاوى را در کودک بر مـى انـگـيـزد و قـدرت او را بـه كــار مى اندازد. کودک در بازی های خود با برخى از رفتارها آشنا مى شود، در خود قـدرت مقاومت ايجاد مى كند، و روح تازه اى در او دميده مى شود. بازی، تمـريـنـى بـراى اسـتـقـلال اراده و احـيـاى فـكــر اوست.

جنبه ى عاطفى

هنگامى كه کودک فرصت مناسبى به دست مى آورد، مهر يا خشونت خود را نـشـان مـى دهـد كـه بـه ايـن وسـيـلـه مى توان احساسات كودك را مـتـعـادل گرداند. کودک در حين بازی است كه مهرورزى، همكـارى، حـق جـويـى، تعاون و… را مى آموزد.

برای ثبت نام و شرکت در مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق لینک ثبت نام اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب