بهترین مهد کودک ایران

در بهترین مهد کودک های ایران استاندار های جهانی رعایت می شود، تمامي راه هاي تهديد جسماني بايد در محيط مهدكودك به حداقل برسد. ديوارها و لبـه هـاي تيـز، پلكـان، وسـايل بـازي لـوازم آموزشي و ….  بايد به گونه اي ايمن سازي و انتخاب شوند كه كمترين ميـزان خطر آفرينـي را بـراي كودكان به همراه داشته باشد . پاكسازي محيط و دفع صحيح زباله ها نيز نقش بسيار مهمي در تأمين سلامت كودكان دارد . مراقبان كـودك نيز بايد از شرايط جسمي و رواني خوبی برخوردار باشند تا بتوانند نقش خود را در اين چرخه آموزشـي و پرورشـي بـه طـور مطلوب ايفـا کنند. ما در مهدکودک کیدو کیدز کلاب سعی کرده ایم تا تمام نکات امنیتی را برای حفاظت از کودکان رعایت کنیم.

نگهداري و مراقبت

یکی از دلایل برتری یک مهدکودک این است که نباید هيچ وسيله اي شکسته يا خراب باشد ، وسايل فلزي نبايد زنگار داشته باشند . وسايل چوبي نبايد ترك داشته باشـند يـا تراشـه ريـز باشد. تجهیزات و بهترین مهد کودک ایران بايد از مواد با مقاوم طراحی و ساخته شده باشند كه از هم جدا نشوند و در اثر تغییرات آب و هوا و شرایط محیط خراب نشوند . قسمت هایی مانند بخش هاي سفت، قسمت هاي قلاب مانند، پيچ ها يا لبه هاي تيز اصلاح شود تا لباس بچه هـا گيـر نکند. پرسنل مهدکودک کیدو کیدز کلاب پس از هر تایم حضور بچها، علاوه بر نظافت سطح وسایل و ابزار های داخل خانه بازی و مهدکودک را بررسی می کنند و در صورتی که مشکلی داشته باشد سریعا برطرف می کنند.

طراحي و فضا

تجهيزات مهد کودک استاندارد باید براي دو گروه سني متفاوت طراحي شوند : گروه 2 تا 5 سال و گـروه 5 سال به بالا. در بهترین مهدكودك ایران فضاي محيط بازي اين دو گروه سني كاملاً متمايز از يك ديگـر اسـت. حفاظ و نرده هاي ايمني بايد براي وسايلي كه در ارتفاع قرار دارند مانند سكوها نصب شود ، وسايل با ارتفـاع بیش از 67 سـانتي متـر بايـد حداقل 270 سانتيمتر از يكديگر فاصله داشته باشند. تاب، وسایل بازی و ديگر تجهيزات داراي حركت بايد در فضاي جدا از محل بازي بچه ها قرار داده شوند . تاب بايد حداقل دو حفاظ داشته باشد ، هر تاب بايد حداقل شصت سانتيمتر از ديگري فاصله داشته باشـد و حـداقل 67 سانتي متر از فضاي ساير وسايل و نرده ايمني فاصله داشته باشد . اين وسايل نبايد داراي قسمتي باشند كه سر، دست،پا يـا عـضو ديگـر آن ها داخل وسيله گير كند .

سطح زمين باز

جنس و رعایت استاندارد های محیط بازي کودکان يكي از مهم ترين عوامل كاهش ميزان جراحت به هنگام افتادن از وسايل بازي می باشد. سطح زيـر وسـايل بـازي کودکان بايـد به نرم و حجيم باشد تا هنگام سقوط کودکان مانع آسيب ديدگي شود. سيمان، آسـفالت، سـنگ فرش غيـر ايمن و غيـر قابـل قبـول هستند. همچنین چمن و خاك فشرده نیز مناسب نیستند ، زيرا تغییرات آب و هوا و نوع پوشش بچه ها باعث کاهش قابلیت اين سطوح در محافظت از کودکان در برابر آسیب های جسمی مي شوند. همچنين در این سطح نباید از موادی نظير چوب شكسته و آهن زنگ زده استفاده شده باشد. که تمامی این موارد در بهترین مهد کودک ایران رعایت شده است.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب