Father’s Day Event

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula consectetur dolor non nulla porttitorcondimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur

شن‌های جادویی

دکتر ویکارت توجه خاصی به الگوی رشد نشان داد، و پرداختن به این فرآیند که در هر دوره  توانایی های کودک را شناسایی کند و با توجه به انتظاراتی که دارد مهارت های کودک را ارتقاء دهد، بسیار توجه کرد.

آخرین مطالب