جامعه کودکان و استقبال از مهدکودک
 بی تردید دوران کودکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین دوران حیات انسان به شمار می آید.

جامعه کودکان لبریز از پاکی، سرشار از راز و رمز و حاکمیت سرشت بی آلایش آدمی است. در این دوره ظرفیت های ذهنی او پذیرای جستجو کردن و فراگرفتن است. پس باورها و اعتقادات ریشه ای در این دوره شکل گرفته و نهادینه می شود. طبع لطیف و تاثیرپذیر کودك، استعداد پذیرش و الگوسازی قوی تری دارد. به علاوه در هیچ کدام از این سال ها ، انسان با ناملایمات زندگی اجتماعی ، روح و روان بزرگسالی و دغدغه های فکری که او را از درك معادلات ظریف انسانی باز می دارد، مواجه نیست.

رشد و تکامل انسان ها ، حاصل دانش و اندیشه و تفکری است که در طول زمان می آموزند. از سوی دیگر، کودکان، صاحبان فردای هر جامعه و وارثان و پاسداران تالش نسل های گذشته هستند. در نتیجه آموزش صحیح در دوران کودکی و پیش از ورود جدی به عرصه اجتماع اهمیتی فوق العاده و حیاتی خواهد داشت. این آموزش ابعاد گسترده ای دارد و جنبه های علمی ، اجتماعی ، دینی و تاریخی را در بر می گیرد. به علاوه شناخت کودکان از جامعه خود و فرهنگ و آداب و سنت ها و به طور کلی هنجارهای حاکم بر آن و همچنین شناخت کلیت شرایط حاکم بر جهان ضروری است.

باورهای مذهبی کودکان در دوران پیش دبستانی

از شگفتی های دنیای کودکان به ایمان و باور های مذهبی آنها میتوان اشاره کرد. کودك ، فطرتی خدا آشنا دارد ، مبانی بسیاری از باورهای مذهبی در درون او وجود دارد که با اندك تذکری از والدین و مربیان و با  یافتن مصداق هایی در جهان خارج می کوشد آن را بپذیرد و خود را با آن تطابق دهد. به تدریج که رشد کودك بیشتر شده و آگاهی های او افزایش می یابد دامنه ارتباط او با مذهب بیشتر شده و سبب پیدایش حالاتی را در او فراهم می آورد که می توان نام آن را “حالات مذهبی” نامید.

اگرچه مفاهیم اسالمی و ویژگیهای جامعه ما با دیگر ادیان و جوامع متفاوت است ، با این حال ، بسیاری از دستاوردهای غربیان در این زمینه میتواند از نظر آموزش دینی کودکان و نوجوانان ما نیز کاربرد داشته باشد؛ زیرا بسیاری از اندیشه های دینی، به ویژه در سالهای کودکی، از ویژگی های فطری و روانی اثر میپذیرد که در میان همه کودکان و نوجوانان مشترك است.

فرهنگ ملی و هویت یابی کودک

با توجه به اهمیت الگوها در شکل گیری شخصیت و حیات فردی و اجتماعی کودك ، میتوان الگوها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم، مربی کودکان دانست. فقدان الگوهای برخاسته از هویت ملی و مذهبی جامعه، منجر به بیگانه شدن کودکان میشود. کودکانی که نسل جوان و آینده را می سازند و میراثدار فرهنگ آن جامعه محسوب میشوند. زیرا هویت هر جامعه های برگرفته از فرهنگش است. فرهنگ هویت دهنده است و در واقع رکن اساسی شخصیت و هویت انسانی ملتها در فرهنگ و میراث تاریخی آنها نهفته است. از این رو متوجه می شویم انتخاب پیش دبستانی مناسب به رشد فرهنگی ، اسلامی و تشکیل هویت ملی در کودکان تاثیر بسیاری دارد.

برای ثبت نام در مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق فرم ثبت نام اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید