ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
جهت تکمیل فرآیند رزرو،
مبلغ مشخص شده را به به شماره کارت ۶۱۰۴ به نام صمصامی نزد بانک ملت واریز نمایید
. سپس فیش واریزی را شماره تماس ۰۹۳۹ در واتساپ ارسال کنید.
نتیجه رزرو به اطلاع شما خواهد رسید.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت و ارسال فیش، زمان انتخابی شما نهایی نخواهد شد.

شماره تأیید شما: